Het Berg en Dalse Sport en Beweegakkoord gaat door! Ook dit jaar is er uitvoeringsbudget beschikbaar waarmee we mooie sportinitiatieven kunnen ondersteunen.  Nieuwsgierig naar wat het akkoord precies is? Heb jij een tof idee? Of wil je partner worden? Lees dan verder!

Terug naar het begin

In 2020 hebben met vele van jullie namens lokale sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties, gezondheidsinstellingen, ondernemers en gemeente nagedacht en gedroomd over sport en bewegen in onze straten, buurten en dorpen. In het sport- en beweegakkoord hebben we onze gezamenlijke dromen vastgelegd en acties beschreven over hoe we samen deze dromen kunnen waarmaken.

Het Lokaal Sportakkoord

Op 9 februari 2021 is het Berg en Dalse Sportakkoord gelanceerd. Tot nu toe hebben 32 verschillende organisaties hun handtekening onder het akkoord gezet. Met het ondertekenen van het Sportakkoord geven ze aan een bijdrage te willen leveren aan de uitvoering en realisatie van de ambities die in het akkoord zijn benoemd.

Zoveel mogelijk mensen in de gemeente Berg en Dal met plezier laten sporten en bewegen; dat is onze gezamenlijke uitdaging. Omdat we geloven dat sport en bewegen kan bijdragen aan een fit, gezond en gelukkig leven. En dat iedereen moet kunnen sporten, nu en in de toekomst, jong en oud, met en zonder beperking.

Wil jij bijdragen aan deze gezamenlijke uitdaging en partner worden van het akkoord? Dat kan! Het akkoord is een levendig document. Klik op deze link en onderteken het formulier met jouw naam en handtekening. Maak vervolgens een selfie met het formulier. De selfie kun je mailen naar info@sportstimuleringbergendal.nl zodat wij ook jouw selfie toe kunnen voegen aan het overzicht van partners in het Lokaal Sportakkoord.

Meer weten over het akkoord zelf? Bekijk dan hier het Sport- en Beweegakkoord.

Indienen aanvraag voor ondersteuning (sport)initiatief

Heb jij een goed initiatief? Dien dan een aanvraag in voor uitvoeringsbudget bij de regiegroep van het Lokaal Sportakkoord. Wij maken daarbij onderscheid tussen aanvragen tot € 300.- (vonkjes) en aanvragen boven de € 300.-.

Daarnaast is er, alleen in het jaar 2022, de mogelijkheid voor sport- en beweegaanbieders om eenmalig een aanvraag in te dienen voor het aanbieden van clinics tot een maximumbedrag van € 300.- per aanbieder.

Het aanvraagformulier voor aanvragen tot € 300.- (vonkjes) is hier te downloaden.

Het aanvraagformulier voor aanvragen hoger dan € 300.- is hier te downloaden

Het aanvraagformulier voor het aanbieden van clinics tot maximaal € 300.- is hier te downloaden.

Aanvragen kunnen op ieder moment ingediend worden. De aanvragen tot € 300.- worden tussentijds beoordeeld door het Sportteam van Forte Welzijn (afvaardiging van de regiegroep). De aanvragen boven de € 300.- worden maandelijks beoordeeld door de hele regiegroep.

Criteria

Bij beoordeling van een aanvraag kijken we naar:

 • De bijdrage aan de realisatie van één of meerdere actiepunt(en) uit het Sport- en Beweegakkoord;
 • Activiteiten en initiatieven dienen breed toegankelijk te zijn. Er kan dan ook geen (financiële) drempel worden opgeworpen om hieraan deel te nemen;
 • Sportakkoord gelden zijn bedoeld voor extra, aanvullende, verbredende activiteiten, hetgeen de acties in het Sportakkoord ook op inzetten;
 • Sportakkoord gelden zijn niet bedoeld om individuele organisaties en hun kernactiviteiten te financieren;
 • Het gaat om een aanjaagbudget (stimuleren/opstarten/aanjagen). Eigen inbreng van middelen of andere dekkingsmogelijkheden wordt aangemoedigd.
 • Wanneer het in de aanvraag gaat om het uitvoeren van clinics binnen het onderwijs dan hanteren wij een maximumbedrag van 15 euro per uur aan personeelskosten.
 • Er is in de aanvraag aandacht voor borging en continuering van het initiatief voor de komende jaren.
 • Aanbeveling: Er wordt samengewerkt met ten minste één andere partij (vereniging, maatschappelijk partner en/of bedrijfsleven)

Een volledig overzicht van voorwaarden en deadlines voor indienen van aanvragen vind je hier.

Activiteiten en plannen

Voorbeelden van activiteiten of plannen die vallen binnen de genoemde thema’s en criteria:

 • Sporten en bewegen realiseren voor mensen met een afstand tot sport
 • Vitaliseren van sport- en beweegaanbieders en het bevorderen van hun onderlinge samenwerking
 • Leefomgeving creëren die faciliteert, stimuleert en uitdaagt om meer te spelen, bewegen en sporten
 • Motorische ontwikkeling bevorderen van peuters, kinderen en jongeren

Terugkoppeling na afloop van het initiatief

Na afloop van het initiatief vragen wij jullie om het formulier ‘terugkoppeling toegekende initiatieven’ in te vullen en naar de regiegroep te mailen. Dit formulier is hier te downloaden.

Mooie initiatieven die we mogelijk hebben kunnen maken

Onderstaande initiatieven zijn o.a. mogelijk gemaakt door aanvragen bij het Lokaal Sportakkoord:

 • De unieke fietsreis vanuit Kwiek Actieve Leefstijl
 • Walking tennis en schooltennis vanuit Tennisvereniging de Oorsprong
 • Dynamic tennis en schooltennis vanuit Tennisvereniging Groesbeek
 • Bewegen in het Zevenheuvelenhuis vanuit het Zevenheuvelenhuis
 • Positieve gezondheid en functioneel bewegen vanuit vereniging 50 plus
 • Elektrisch voetbal in de regio Nijmegen

Heb jij nog vragen?

We kunnen ons goed voorstellen dat het sport- en beweegakkoord vragen oproept. Vragen over de totstandkoming, de acties of wat het voor jouw of jullie organisatie betekent om het akkoord te ondertekenen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen onderstaand alvast voor jou gebundeld en beantwoord. Voor aanvullende vragen kan er ook altijd contact opgenomen worden via: info@sportstimuleringbergendal.nl.

In sport- en beweegakkoord hebben lokale partijen vanuit sport, onderwijs, zorg en welzijn hun ambities op het gebied van sport en bewegen vastgelegd en afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar deze ambities willen bereiken. De ambities zijn divers en gaan over uiteenlopende thema’s en/doelgroepen die relevant en actueel zijn in de gemeente Berg en Dal.

Het overkoepelende doel is om zoveel mogelijk mensen uit de gemeente Berg en Dal met plezier en regelmaat te laten sporten en bewegen. Om dit te bereiken hebben lokale partijen hun gezamenlijke ambities in dit sport- en beweegakkoord gebundeld en uitgewerkt tot concrete acties. We bouwen zoveel mogelijk voort op wat al staat en goed gaat en leggen verbindingen tussen sport, onderwijs, zorg en welzijn.

Aan de oplevering van het sport- en beweegakkoord is uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS verbonden. Dit uitvoeringsbudget is € 20.000,- per jaar, gedurende 2020, 2021 en 2022. Het uitvoeringsbudget wordt ingezet om de afgesproken acties te helpen opstarten en uitvoeren. De regiegroep beheert en bewaakt het uitvoeringsbudget.

Het uitvoeringsbudget is bedoeld om acties uit het akkoord op te starten en uit te voeren. Bent u partner van het sport- en beweegakkoord en heeft een idee of initiatief dat bijdraagt aan het realiseren van de beschreven ambitie(s). neem dan contact met de regiegroep om te kijken of uw initiatief in aanmerking komt voor uitvoeringsbudget.

Zeker. Nieuwe partners die de uitgangspunten van het akkoord, de thema’s of ambities onderschrijven kunnen zich altijd aansluiten via de website www.geldersesportfederatie.nl/ikdoemee

Met uw handtekening geeft u aan een actieve bijdrage te willen leveren aan de uitvoering en het realiseren van de ambities en acties. De één doet dat door een activiteit uit te voeren en een ander denkt mee of faciliteert mogelijkheden door tijd, advies en ruimte beschikbaar te stellen. Aan het zetten van de handtekening zit geen resultaatverplichting, wel een inspanningsverplichting.

Ondertekenen doen we digitaal. Ga naar www.geldersesportfederatie.nl/ikdoemee. Hier kunt u het formulier voor ondertekenen downloaden. Print deze na het downloaden uit en onderteken deze. Maak vervolgens een selfie met dit formulier. Heeft u geen printer en wilt u wel ondertekenen, zet dan uw handtekening op een wit vel papier en maak hiermee de foto. Vul vervolgens op de website gegevens in, geef aan bij welke acties u wilt aansluiten en upload uw getekende formulier.

Dit verschilt per actie en per partner. Het kan zijn door mee te denken, kennis te delen, uw accommodatie beschikbaar te stellen, mankracht te leveren, financieel te ondersteunen of op een andere wijze die u passend lijkt.

Nee, u kunt zelf kiezen aan welke acties u wilt bijdragen. Wanneer u zich op de website aanmeldt als partner kunt u aangeven bij welke acties u wilt aansluiten.

In het sport- en beweegakkoord is een globale planning opgenomen. De uitvoering van de eerste acties starten in het 4e kwartaal van 2020. De uitvoering loopt tot eind 2022.

Nee, aansluiten bij het sport- en beweegakkoord is vrijblijvend. Het is aan u om te bepalen of u een bijdrage wilt leveren aan de beschreven acties en ambities.

Ja, dat is zeker mogelijk. Wanneer deze bijdragen aan het sport- en beweegklimaat in de gemeente Berg en Dal. Neem hiervoor contact op met de regiegroep.

Dit verschilt per partner en is onder andere afhankelijk van het aantal acties waaraan u een bijdrage levert. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten en om binnen de eigen mogelijkheden en naar eigen inzicht hier tijd aan te besteden.

De regiegroep bestaat uit aanvoerders die op een specifiek thema of doelgroep relevante expertise en/of netwerk heeft. De aanvoerders zetten hun netwerk in voor de realisatie van ambities in dit sport- en beweegakkoord. Ze leggen verbindingen tussen mensen en organisaties en gebruiken hun expertise om bij de uitvoering de juiste partijen te laten aansluiten. De regiegroep stuurt de lokale allianties aan die ontstaan rondom de ambities en acties, monitort de voortgang van de in dit sport- en beweegakkoord afgesproken acties, stuurt bij waar nodig en heeft zeggenschap over het uitvoeringsbudget.

Anneke Janssen-Dijkstra – SPO Condor

Bas Vosbeek – GGD Gelderland-Zuid

Dorien Meilink – Pluryn

Erik Groenen – Uniek Sporten

Esther van Dorst – Gemeente Berg en Dal

Ferdi Roelofs – Sportstimulering Berg en Dal

Jeroen van der Linde – Adviseur Lokale Sport

Loesan Bottema – Sportstimulering Berg en Dal

Marian Schijf – In Beweging

Rick Brounen – Gemeente Berg en Dal

Susanne van Rooijen – Stichting Zeven voor Leven

Theo Jochoms – De Treffers

De regiegroep staat altijd open voor nieuwe kennis en ervaring. Neem contact op met de regiegroep, via info@sportstimuleringbergendal.nl om uw interesse kenbaar te maken en uw deelname te bespreken.

Met vragen kunt u terecht bij de regiegroep, neem contact op via info@sportstimuleringbergendal.nl.